Deelnemers editie 2020 - NL

Dit zijn de Nederlandse deelnemers van de editie 2020.

 

Genus Care

Genus is een slimme fotolijst die verbindt en ontzorgt. Het is een innovatief zorghulpmiddel speciaal ontwikkeld voor mensen die zorg op afstand ontvangen. Het brengt familie, vrienden en zorgverleners dichterbij, want met Genus heb je vrienden en familie altijd in beeld, met een foto of via beeldbellen.

Maar Genus verleent ook zorg dankzij intelligente sensoren en een alarmknop. De fotolijst registreert dag- en nachtritme. Dankzij de sensoren in het apparaat (licht, donker, temperatuur, gasmelder, microfoon) merkt het snel een afwijkend patroon op. De Genus fotolijst heeft ook een alarmknop voor noodsituaties. Zo ontzorgt Genus zorgverleners en mantelzorgers. 

De Genus fotolijst staat bij de cliënt. Familie, vrienden en zorgverleners maken verbinding met de lijst via de Genus App. De app heeft 2 functionaliteiten:

 • je kan foto’s delen en beeldbellen
 • als zorgverlener en mantelzorger krijg je inzicht in het dag- en nachtritme en de leefomgeving van de cliënt.

Genus is de volgende stap in gezondheidszorg en e-health.

www.genuscare.nl

 

 

Mantelouder

Mantelouders (ouders van een zorgintensief kind) staan structureel onder een te grote druk. Daarom is Mangelouder gestart, een wijkbedrijf in Haarlem dat ondersteuning biedt. (Zorg)professionals, ondernemers, buurtbewoners en beleidsmakers werken er in een continu proces samen om de dienstverlening te innoveren en te verbeteren.
Dit wijkbedrijf ontzorgt mantelouders zowel op de korte termijn als op de lange termijn, met verschillende initiatieven:

 • One-stop-shop: het wijkbedrijf ontwikkelt één loket in de wijk voor alle vragen van mantelouders. Dat doet het door mantelzorgorganisaties, mantelouders en andere betrokken instellingen en professionals te verbinden met het wijkbedrijf.
 • Community/Mantelzorg Academy: het wijkbedrijf zet de capaciteit van wijkbewoners in door lokale kennis te delen, ondersteuning te organiseren en mensen op te leiden.
 • Leer- en experimenteer omgeving: het wijkbedrijf werkt vanuit de behoefte van mantelouders aan knelpunten in de systeemwereld en ontwikkelt interventies en kansen.

www.mantelouder.nl

 

Regie op Dementie

Dit kan toch niet waar zijn? “Mijn overspannen vader had al getekend dat mijn moeder kon worden opgenomen op een gesloten afdeling”. Hilma van Slooten’s beide ouders bleken dementie te hebben. Haar frustrerende zoektocht om ze nog een goed léven met dementie te bieden, is nu haar passie om andere mantelzorgers beter op weg te helpen.

Regie op Dementie is een onafhankelijk platform met op één plek relevante regionale kennis en informatie. Voor kinderen van ouders met dementie. Eind 2019 gestart in Haarlem e.o. met de ambitie om dit landelijk uit te rollen.
Bij bestaande zorgpartijen gaat veel aandacht uit naar de persoon met dementie of de partner. Regie op Dementie geeft een heldere levenslijn met 3 dementie-fasen en beslismomenten. Per categorie regionaal gesorteerd meer dan 100 concrete en praktische links naar organisaties of initiatieven. Categorieën zijn gebaseerd op de filosofie positieve gezondheid. Want veel kan nog wél met dementie.

www.regieopdementie.nl

 

Logeerhuis Amsterdam

Het Logeerhuis biedt vervangende zorg, zoals je die normaal gesproken van je familie, vrienden en buren ontvangt. Het Logeerhuis biedt buurtbewoners en Amsterdammers een veilige plek om overdag, ’s avonds, in het weekend en ook ’s nachts te verblijven om mantelzorgers te ontlasten of omdat het thuis even niet gaat. Je kunt er eten, drinken en slapen. Het biedt gezelligheid, geborgenheid en veiligheid.
Het logeerhuis wordt opgericht op de volgende fundamenten:

 • Informeel: je voelt je er als in je eigen huiskamer
 • Gastvrij: de mensen van het Logeerhuis contact en zorgen dat mensen zich welkom voelen
 • Buurtgericht: door en voor de buurt
 • Passende zorg: de zorg sluit aan bij mensen en hun leefwereld
 • Laagdrempelig: betaalbaar en toegankelijk voor brede doelgroep
 • Innovatief: het biedt nieuwe zorgperspectieven

Het Logeerhuis hanteert daarbij het 'ja, mits'-principe, in plaats van het 'nee, tenzij'-principe. Het team blijft zoeken naar de beste oplossing. Daarmee creëert het meer ruimte voor initiatieven, maatwerk en vertrouwen.

www.logeerhuizenamsterdam.nl

 


Regie thuis

RegieThuis ontwikkelt werkende mantelzorgers tot mantelMANAGERS en ondersteunt hen bij het persoonlijk, gemakkelijk en flexibel organiseren van mantelzorg. Geheel op maat en vanuit huis. Samen zorgen in netwerken en samen beslissen met de
zorgvrager staan centraal. Zodat mantelzorger én zorgvrager thuis regie houden.

De mantelzorger kan zich tot mantelMANAGER ontwikkelen via een 'slimme' mantelomgeving die
veilig en snel toegang biedt tot het gewenste aanbod. Ze kunnen zelf kiezen wat voor hulp ze willen. Aanbod zoals je weg vinden in de zorg, zorg optimaal over je eigen netwerk verdelen of uitbesteden als het thuis even niet meer gaat. RegieThuis verhoogt de kwaliteit van leven van de mantelzorger en mensen eromheen. Dat leidt tot lagere zorgkosten omdat mensen minder beroep doen op formele zorg wordt. Het verlaagt ook de kans op overbelasting en zorgt daarmee voor een daling van ziekteverzuim en verzuimkosten.

www.zorginnovatie.nl/innovaties/regiethuis

 
Mantelzorg Hulplijn (Florence)

Met de beweging naar langer thuis/ de extramuralisering van de zorg is zorg verleend door mantelzorgers vaak zwaarder en langduriger. Beroepskrachten in zorg en welzijn en de eerstelijnszorg kunnen een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van de informatievertrekking en hulpverlening aan mantelzorgers.
Doel? Het ondersteunen van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Het perspectief van mantelzorgers verbeteren.
Hoe dan? De ‘mantelzorg hulp(lijn) Florence’ geeft advies, informatie en biedt hulp aan mantelzorgers. In het team van de ‘mantelzorg hulp(lijn) Florence’ zitten professionals van
verschillende achtergrond vanuit zorg- en welzijn; wijkverpleegkundigen, casemanagers, verpleeghuis maatschappelijk werkers, coördinatoren informele zorg, geestelijk verzorgers en psychologen. Ze delen kennis/casuïstiek, begeleiden mantelzorgers, analyseren gegevens en signaleren trends in de behoefte van mantelzorgers. Veel mantelzorgers hebben er baat bij.

 

Haags Ontmoeten (Florence)

Florence biedt met haar Haags Ontmoeten locaties dagactiviteiten aan voor wijkbewoners in een groep zonder indicatie. Zorg en Welzijn werken hierin samen. De locaties zijn vrij toegankelijk en geschikt voor zowel vitale ouderen met eenzaamheidsproblematiek als ouderen met regieverlies. Iedere groep heeft zijn eigen ‘karakter’ en palet aan activiteiten, die in samenspraak met de ouderen wordt vormgegeven. Haags Ontmoeten biedt ook ondersteuning aan de mantelzorgers van ouderen. De volgende stap is om de locaties (nog) meer te verbinden aan zorg en welzijns-faciliteiten in de wijk en daarmee zorg toegankelijker te maken en makkelijker bewoners te signaleren met een zorgvraag. Binnen het concept zal het ontmoeten in de wijk als centraal punt fungeren om o.a. mantelzorgers te begeleiden en ontzorgen. Idealiter biedt het als het ware een (nieuwe) infrastructuur in de wijk. Hiermee laten we de professionele netwerken echt werken in en voor de wijk.

www.haagsontmoeten.nl

 

Mark_us Familiehof

Het mark_us familiehof integreert wonen, zorgen, welzijn en ondernemen voor zorgvragers én mantelzorgers. Eigen regie, complementariteit, wederkerigheid staan centraal. Dit project realiseert familiehuizen rondom gemeenschappelijke hofjes. Gezinnen, echtparen, individuen met en zonder  zorgvraag wonen in elkaars nabijheid, zorgen voor en ontzorgen elkaar. Mantelzorgers worden dagelijks ondersteund zodat er tijd overblijft voor andere dingen. Wij bouwen op de kracht van families omdat zij vaak voor elkaar willen zorgen, maar de praktische mogelijkheid niet hebben. Veel woonconcepten hanteren een geïndividualiseerde benadering. Daardoor wordt diversiteit aan leefstijl en culturen te weinig geadresseerd. Wij doen dit door ouders en kinderen te laten wonen naast hun eigen opa’s en oma’s en door de groeiende ruimtebehoefte van het gezin te laten profiteren van de krimpende ruimtebehoefte van de ouderen. We vernieuwen het woonzorglandschap en de mantelzorgondersteuning in Nederland.

 

 

MyWepp

MyWepp Personal en Senior levert online begeleiding via beeldhorloge, tablet en/of telefoon aan mensen met een (toenemende) cognitieve beperking: verstandelijke beperking, MCI, beginnende dementie. De toestellen bieden geheugensteuntjes, beeldbellen, alarmering, maar ook leuke dingen.
Dat ontlast de mantelzorgers, die nu deels online hun verwant kunnen begeleiden, ondersteunen en indien nodig monitoren. Ook professionele zorgverleners kunnen toegang krijgen.

 

Ontzorghuis

Ontzorghuis ontwikkelt oplossingen om mantelouders en de zorg te ontzorgen. Het is de creatieve injectie voor de mantelouder om een werkbare balans te vinden zodat goede zorg voor hun kind gewaarborgd is en waarbij het welzijn van het hele gezin voorop staat.
Ontzorghuis heeft als doel de vindingrijkheid vanuit de community te vergroten en de community zijn inzichten te laten delen. Een community die zijn eigen passende oplossingen (resources) vindt, deelt en hergebruikt, creëert een zorg die circulair is.
Ontzorghuis bouwt op 3 manieren aan een vindingrijke community; door de ontwikkeling van:

 • Een hofje met ontzorgwoningen voor het hele zorggezin, met 24/7 zorg en ontzorgfaciliteiten. Ontwerpers maken het leven van dichtbij mee en ontwikkelen prototypes passend bij de behoeften.
 • Ontzorgweekenden waar mantelouders met hun kinderen kunnen opladen en waar ze met lotgenoten en ontwerpers ontzorgoplossingen voor de lange termijn bedenken.
 • Online tools voor mantelouders, zoals de Future Journey tool waarbij je toekomst gaat vorm geven.

www.ontzorghuis.nl

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Mail naar Caroline Godts, ze helpt je graag verder.